28 اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت حکیم عمر خیام می باشد که شعرها و متون مناسبی برای تبریک این روز به علاقمندان حکیم عمر خیام وجود دارد.
بزرگداشت خیام

28 اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت حکیم عمر خیام می باشد که شعرها و متون مناسبی برای تبریک این روز به علاقمندان حکیم عمر خیام وجود دارد.

عمر خیام ، ریاضی دان ، فیلسوف ، ستاره شناس و رباعی سرای معروف دوره ی سلجوقیان می باشد ، وی در ٢٨ اردیبهشت 4٢٧ در نیشابور متولد و در ١٢ آذر 5١٠ در نیشابور وفات یافت ، او به نام های خیامی ، خیام نیشابوری و خیامی النیساری نیز معروف است.